بهترین تکنیک ها و روش های تقویت حافظه و ذهن چیست؟

امروزه اهمیت سلامت ذهن بر کسی پوشیده نیست و هر یک از ما همواره به دنبال راه کاهایی هستیم تا بتوانیم قدرت حافظه خود را بالا ببریم و از زوال تدریجی مغز و حافظه خود پیشگیری کنیم. در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشم که یک شیوه زندگی سالم می‌تواند سلامت مغز انسان را تقویت کند و حتی طی یک فرآیند شناخته شده به نام نوروپلاستی، مغز را به تولید نورون‌های جدید تشویق کند.

Continue reading “بهترین تکنیک ها و روش های تقویت حافظه و ذهن چیست؟”

بهترین سبک و روش های یادگیری و تقویت حافظه چیست؟

یکی از ترفندهای مطالعه صحیح و مناسب، شناخت انواع سبک‌های یادگیری است.
هر فرد در زندگی خود روش‌های یادگیری متفاوت و منحصری دارد که متناسب با تمایلات، خلاقیت و به بیان کامل تر متناسب با تیپ شخصیتی خود یکی از این سبک‌های یادگیری را انتخاب می‌کند.
به عقیده جفری کارپیکه، استادیار علوم روانشناسی در دانشگاه پوردو، تمرین و تکرار به عنوان یک استراتژی در مطالعه، یادگیری طولانی مدت و معنا‌دار را افزایش می‌دهد.

Continue reading “بهترین سبک و روش های یادگیری و تقویت حافظه چیست؟”

مدیریت اختاپوسی چیست؟

تعریف مدیریت اختاپوسی چیست؟

يكي از وظايف اصلي مديران، ايجاد زمينه مناسب براي انجام كارها به وسيله كاركنان است. اما هنوز افرادى هستند كه واقعا اعتقاد دارند اگر مى‏خواهى كارى به درستى انجام شود، بهتر است خودت آن را انجام دهى. چنین مدیرانی اعتقاد دارند كه چون مسئوليت پذيرفته‌اند، ‌واگذاری امور به ديگران، كار صحيحي نيست،‌ چرا كه با اين عمل،‌ از قدرت آنان كاسته می‌شود.

Continue reading “مدیریت اختاپوسی چیست؟”

روش بهینه سازی محتوا در کانتنت مارکتینگ و ساخت لید b2b

ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی و ارزش ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﻼگ ﻗﺪﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﯿﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را %۶۱ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺠﺰه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻼگ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺻﻮل زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

Continue reading “روش بهینه سازی محتوا در کانتنت مارکتینگ و ساخت لید b2b”

افزایش فروش و ساخت لید B2B با تبلیغات لینکدین فیسبوک توییتر

راهنمای ساخت لید B2B از شبکه های اجتماعی

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎ رﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ B2B در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ. در ﺻﻮرت اﯾﺪه آل، ﻟﯿﺪ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا، ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ، ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

Continue reading “افزایش فروش و ساخت لید B2B با تبلیغات لینکدین فیسبوک توییتر”

پیش نیاز راه اندازی استارتاپ و کسب وکار نوپا – اصطلاحات تخصصی

آیا میدانید در مسیر یک استارتاپ چطور هزینه‌های مالی خود را باید مدیریت کنید؟
توجه به این شاخص های کلیدی مهم در مراحل اولیه یک استارتاپ مسیر پیشرفت شما را مستحکم خواهد کرد.زمانی که کسب وکار شما در حال تکامل و رشد است باید ۵ شاخص کلیدی را در نظر داشته باشید.

Continue reading “پیش نیاز راه اندازی استارتاپ و کسب وکار نوپا – اصطلاحات تخصصی”

راهنمای تبلیغات محیطی و تبلیغ بیلبورد

با تغییر سبک زندگی، امروزه مخاطبِ آگهی های تبلیغاتی سرش را کمتر بالا به سمت آسمان میبرد که سرش پایین و به سمت صفحه ی مانتیور موبایلش است، ولی این به معنی حذف شدن تبلیغات محیطی نیست و می بینیم که بیلبورد همچنان در سطح شهر و در جاده ها وجود دارند و اثر آنها در برنامه های برندینگ را نمی توان نادیده گرفت.

Continue reading “راهنمای تبلیغات محیطی و تبلیغ بیلبورد”

پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار ، الزامات و پیش نیازها

برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار ،یک سری الزامات و پیش نیازهایی وجود دارد که در صورت وجود آنها پیاده‌سازی مدیریت فرایند در سازمان‌ها بهبود خواهد داشت.

در ادامه به تفکیک هر یک از موجودیت های سازمان نقاط قوت از یک سو و نقاط منفی در جلوگیری از استقرار موفق بیان می شود .

Continue reading “پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار ، الزامات و پیش نیازها”

مقایسه قیمت اسنپ و تپ‌سی، بررسی تخصصی قیمت تاکسی آنلاین

احتمالا واسه شما هم پیش اومده که موقع درخواست آنلاین تاکسی، مسیر رو روی هر دو اپ اسنپ و تپ‌سی انتخاب کردید تا قیمتشون رو مقایسه کنید و خیلی وقت‌‌ها قیمتشون تفاوت زیادی با هم داشته‌اند. اوایل پاییز بود که کنجکاو شدم راجع به تفاوت قیمت این دو سرویس تاکسی آنلاین تحقیق کنم. همون موقع توی توییتر پرسیدم تا ببینم تجربه کاربرا کدوم سرویس رو ارزون‌تر نشون میده:

و یه اسکریپتی نوشتم تا یه مدت فعال باشه و قیمت اسنپ و تپ‌سی رو در شرایط مختلف دربیاره و ذخیره کنه.

Continue reading “مقایسه قیمت اسنپ و تپ‌سی، بررسی تخصصی قیمت تاکسی آنلاین”

تیزر تبلیغاتی برگر کینگ تبلیغی چریکی در رقابت با مک دانلدز

چقدر یک کمپین میتونه خوب اجرا بشه ! برگر کینگ باز هم با ایده های خلاقش، یک قدم جلوتر از رقیبش مک دانلدز فرض کنید نزدیک یکی از شعب مک دانلدز هستید، و قصد دارید از یکی از این مسیرهای ماشین رو که غذا رو سریع بهتون تحویل میدن، یک همبرگر بگیرید. وقتی به اونجا نزدیک میشید، یک آفر تخفیف روی موبایل براتون میاد که “ووپر” (همبرگر معروف برگر کینگ” رو میتونید

Continue reading “تیزر تبلیغاتی برگر کینگ تبلیغی چریکی در رقابت با مک دانلدز”