راهنمای ساخت لید B2B از شبکه های اجتماعی

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎ رﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ B2B در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ. در ﺻﻮرت اﯾﺪه آل، ﻟﯿﺪ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا، ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ، ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎدوی ﻗﺮن ۲۱
اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎرغ از ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل دﻫﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻨﺼﺮی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ در ﺟﺬب ﺳﺮﻧﺦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل را دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺎز ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ راه ﻫﺎی آن ﻧﯿﺎ زﻫﺎ را در ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ وی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ۱۳۵% اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارد و در اﻧﺘﻬﺎی وﯾﺪﺋﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و آن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺎ اﺳﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ ﯾﺎد رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻮزه ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ B2B اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان آن را اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟


ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده اﺳﺖ:
لینکدین
ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ
ﻓﯿﺴﺒﻮک

ﺻﺪر ﺟﺪول : لینکدین


ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درﻣﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﺳﻮق دﻫﺪ. ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ۹۴% از ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﯿﺪ )ﺳﺮﻧﺦ( ﻓﺮوش ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.


ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ

تبلیغات در اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ۲ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را در ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
۱_ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در وﺑﺴﺎﯾﺖ linkdin.com ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﺜﻼ : ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻨﻮان، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ، ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ، اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ و … ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از اﯾﻦ ﻣﺪل، ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﺎت ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ در Sidebar ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۲_ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ ﯾﮏ راه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻋﻀﺎی ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ ﻗﺮار دارد. ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻊ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ در ﺟﻬﺖ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﯾﺪه ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری و آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎن : توییتر


ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۲۸۰ ﮐﺎراﮐﺘﺮی( ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮﯾﯿﺖ ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر و روﯾﺪادﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ و اﺷﺨﺎص در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﮐﺎﻧﺖ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻮﯾﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ #ﻫﺸﺘﮓ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﺗﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻫﺸﺘﮓ ﺷﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ دوم ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ B2B ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺮﻧﺦ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮده و داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده از آن را داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن ﭘﺮداﺧﺖ.

رﺗﺒﻪ ﺳﻮم: ﻓﯿﺴﺒﻮك

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻟﯿﺪ ﻓﺮوش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی B2B ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﯿﺰی از ارزش ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد.
ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ. اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺨﺶ News Feedﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﯾﺎ ﺳﺘﻮن راﺳﺖ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﯾﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻨﺸﯽ در ﻣﻮرد مشتریان ﻓﻌﻠﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ. اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﯽ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﮔﯿﺮی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.

راهنمای جمع آوری لید برای کسب و کارB2B

پیام گستر