سخن کارکشته ها ی امروز این حقیقت را بازگو می کند که فضای کسب و کار امروزه بسیار رقابتی شده.

اگر شما به قدر کافی مراقب مشتریان خود نباشید و سرویس های مناسب به آنها ارائه ندهید و ارتباط مستمر با آنها نداشته باشید رقبا تلاش زیادی برای جذب مشتری های شما خواهند کرد و در این مسیر سرویس های زیادی به مشتریان شما خواهند داد تا آنها را به سمت خود بکشند .

پس توجه کنید ، یا شما خودتان مراقب مشتری هایتان هستید ، یا رقبایتان !

If you are not taking care of your customer your competitor will “Bob Hooey”