ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی و ارزش ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﻼگ ﻗﺪﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﯿﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را %۶۱ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺠﺰه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻼگ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺻﻮل زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۱ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ. ﻣﺤﺘﻮای اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻼگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و ﻣﻌﺎدﻻت SEO ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ.

۲ ﻗﯿﻒ ﻓﺮوش را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ: وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻼگ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻗﯿﻒ ﻓﺮوش را ﮔﻮﺷﻪ ذﻫﻨﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻗﯿﻒ ﻓﺮوش ﺑﺮ ﺳﺎﻧﯿﺪ. ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻗﯿﻒ ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را آﻣﻮزش و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﺎ ﻗﺎﻧﻌﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ روی ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ.

۳ ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﻏﯿﺮﺗﮑﺮاری و ﻣﻔﯿﺪ: وﺑﻼگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ۳۰۰ ﺗﺎ ۱۶۰۰ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﻮد. ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ وﺑﻼگ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ روی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ۱۶۰۰ ﻟﻐﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ و ﺷﻔﺎف ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ.

شش ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻧﺦ یا لید را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
1 ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ ﻏﻨﯽ: درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺨﺼﺺ دارﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
2 ﯾﮏ ﭘﺎزل ﻣﻌﺘﺒﺮ: ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد.
3 ﻣﺤﺘﻮای دﺳﺘﻪ اول: ﻣﺤﺘﻮای ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ارزش و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
4 ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ: در ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
5 وﯾﺪﺋﻮ: ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ۷۲ درصد اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﺬاب ﺗﺮ اﺳﺖ.
6 اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ: در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ، راﻫﮑﺎرﻫﺎ و.. ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ارزش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎم
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ارزش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ارزش رﺳﺎﻧﻪ ای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ. در رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی B2B ﮐﻤﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺗﻤﺎم روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی کانتنت مارکتینگ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

راهنمای جمع آوری لید برای کسب و کار B2B

پیام گستر