برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار ،یک سری الزامات و پیش نیازهایی وجود دارد که در صورت وجود آنها پیاده‌سازی مدیریت فرایند در سازمان‌ها بهبود خواهد داشت.

در ادامه به تفکیک هر یک از موجودیت های سازمان نقاط قوت از یک سو و نقاط منفی در جلوگیری از استقرار موفق بیان می شود .

کسب و کار
1-سازماندهي مجدد (تغيير نقش‌ها و مسئوليت‌ها)- سازمان فرايند محور
2-تغيير راهبرد (تصميم به تغيير مسير به‌سوي منفعت عملياتي، رهبري محصول يا بهبود ارتباط با مشتري)
3-نياز به چابكي كسب‌وكار

تغییرات در مدیریت
1-كمبود اطلاعات مديريتي قابل‌اطمينان يا وجود اطلاعات مديريتي متضاد
2-نياز به كنترل بيشتر مديران بر فرايندها
3-نياز به ارائه يك محيط عملكرد پايدار

کارکنان
1-مسائل آموزشي كارمندان جديد
2-انتظار افزايش تعداد كارمندان
3-مشكل كارمندان با تغيير مستمر و پيچيدگي روزافزون كاري

*مشتریان
1-زمان طولاني براي برآوردن تقاضا
2-تمايل سازمان براي تمركز بر بهبود ارتباط با مشتريان

محصول/ خدمت
1-چابك‌نبودن كسب‌وكار (زمان طولاني براي ورود به بازار)
2-سطح پايين سرويس‌دهي به ذينفعان
3-پيچيدگي محصولات/ خدمات
4-تشابه فرايندها برخلاف وجود تفاوت در فرايند هر محصول/ خدمت

فرایند
1-نياز به مشاهده فرايندها از يك چشم‌انداز پيوسته
2-وجود وقفه‌ و گلوگاه‌هاي زياد در فرايندها
3-نبود شفافيت در فرايندها
4-وجود نقش و مسئوليت‌هاي غيرشفاف
5-كيفيت پايين و حجم دوباره‌كاري بالا
6-تغيير بيش‌از‌حد فرايندها
7-نبود استانداردسازي فرايندها
8-نبود اهداف عملياتي روشن براي فرايندها

فناوری اطلاعات
1-معرفي سيستم‌هاي جديد مانند CRM، ERP
2-خريد ابزار خودكارسازي مدیریت فرایند BPMS
3-كنارگذاشتن سيستم‌هاي قديمي
4-عدم كارايي سيستم‌هاي كاربردي موجودسید حسین موسوی