20 کشور شاد دنیا و الزامات محیط کار جهت رضایت کارمندان

چرا شادی و اشتیاق در محیط کار مهم است؟ اگر به چرخه‌ی ساده‌ی رضایت شغلی و تاثیر آن در نتایج حاصل شده در سازمان ها دقت کنیم، به وضوح می‌توانیم به تاثیر نیروی کار و رضایت شغلی در انجام صحیح و دقیق پروژه‌های محوله به سازمان پی ببریم. از آن جایی که این موضوع شاید […]

عوامل کاهش بهره وری کارکنان و کارمندان و روش های افزایش بهره وری کار

در اقتصاد دانش بنیان اندازه گیری بهره وری و محاسبه خروجی نیروهای دانشی به راحتی ممکن نیست.کیفیت، مدت زمان انجام پروژه یا محصول خروجی نمی تواند به تنهایی نشان دهنده بهروری شخصی باشد. اگرچه اندازه گیری بهره وری کارکنان دانشی و افزایش آن آسان نیست، اما موارد زیر بر کاهش بهره وری کارکنان تاثیرگذار است: […]