پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار ، الزامات و پیش نیازها

برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار ،یک سری الزامات و پیش نیازهایی وجود دارد که در صورت وجود آنها پیاده‌سازی مدیریت فرایند در سازمان‌ها بهبود خواهد داشت. در ادامه به تفکیک هر یک از موجودیت های سازمان نقاط قوت از یک سو و نقاط منفی در جلوگیری از استقرار موفق بیان می شود […]

تعریف دقیق نرم افزار ERP چیست؟

روند پرشتاب رشد فناوری اطلاعات در سالهای اخیر و ، نقش توانمندساز آن سبب شده نرم افزارهای سازمانی جایگاه ویژه ای را نزد صاحبان کسب و کارها بیابند. در این میان، برنامه ریزی منابع سازمان ERP به عنوان یک راهکار  مؤثر نرم افزاری، قادر است با يکپارچه سازی اطلاعات و ایجاد بستر فرایندهای مؤثر، سازمان […]