پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار ، الزامات و پیش نیازها

برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار ،یک سری الزامات و پیش نیازهایی وجود دارد که در صورت وجود آنها پیاده‌سازی مدیریت فرایند در سازمان‌ها بهبود خواهد داشت. در ادامه به تفکیک هر یک از موجودیت های سازمان نقاط قوت از یک سو و نقاط منفی در جلوگیری از استقرار موفق بیان می شود […]