تعریف دقیق نرم افزار ERP چیست؟

روند پرشتاب رشد فناوری اطلاعات در سالهای اخیر و ، نقش توانمندساز آن سبب شده نرم افزارهای سازمانی جایگاه ویژه ای را نزد صاحبان کسب و کارها بیابند. در این میان، برنامه ریزی منابع سازمان ERP به عنوان یک راهکار  مؤثر نرم افزاری، قادر است با يکپارچه سازی اطلاعات و ایجاد بستر فرایندهای مؤثر، سازمان […]